Vakkeuses / Subject Choices

Compulsory subjects for grade 10 are as follows:

 • Afrikaans
 • English
 • Mathematics or Mathematical Literacy
 • Life Orientation

Learners need to choose another three subjects of which at least two subjects must be from the same study field. The three chosen subjects may not be from three different study fields.

Science study field Commerce study field Technical study field
Physical Sciences                      Computer Applications Technology Engineering Graphics and Design
Agricultural Sciences                  Business Studies Agricultural Technology
Geography                                  Accounting Computer Applications Technology
Information Technology (AFTER SCHOOL)            Tourism                                
Life Sciences
Sport and Exercise Science

NOTE THE FOLLOWING PREREQUISITES:

 1. In order to choose Physical Sciences and Mathematics learners need to obtain 50% for grade 9 Mathematics. Learners need to obtain 60% for grade 9 Mathematics to choose Information Technology.
 2. A computer at home is compulsory for Information Technology and Computer Applications Technology.
 3. Mathematics is compulsory for Physical Sciences.
 4. Sport and Exercise Science must preferable be taken with Life Science.

Verpligte vakke vir graad 10 is die volgende:

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Leerders moet nog drie vakke kies waarvan ten minste twee vakke uit een studieveld gekies moet word. Vakke mag nie uit drie verskillende studievelde gekies word nie.

Natuurwetenskaplike

studieveld

Ekonomiese wetenskappe studieveld Tegniese studieveld
Fisiese Wetenskappe Rekeningkunde Ingenieurs Grafika en Ontwerp
Landbouwetenskappe Rekenaartoepassingstegnologie Landboutegnologie
Geografie Besigheidstudies Rekenaartoepassingstegnologie
Inligtingstegnologie (NA SKOOL) Toerisme
Lewenswetenskappe
Sport en Oefenkunde

LET OP DIE VOLGENDE VEREISTES:

 1. Om Fisiese Wetenskap en Wiskunde te kies is dit ‘n vereiste dat leerders 50% vir Wiskunde in graad 9 behaal. Om Inligtingstegnologie te neem moet leerders minstens 60% vir Wiskunde in graad 9 behaal.
 2. ‘n Rekenaar is ‘n vereiste vir beide Inligtingstegnologie en Rekenaartoepassingstegnologie.
 3. Wiskunde is verpligtend saam met Fisiese Wetenskappe.
 4. Sport en oefenkunde moet verkieslik saam met Lewenswetenskappe geneem word.